ANADOLU GÜNEŞİ DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Rasimpaşa Mah. Yavuztürk Sok. No: 36 2B 34716 Kadıköy İstanbul adresinde mukim Anadolu Güneşi Derneği (Dernek) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Kanun) uygun olarak Dernek katılımcılarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır.

1- Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Dernek tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Dernek bu verileri; faaliyeti kapsamında sunduğu hizmetlerden maksimum verim alınabilmesi, program boyunca düzenlenecek seminer-eğitimlerin belirlenmesi ve çeşitlendirilmesi, mentor-menti ve İngilizce konuşma gibi programların kişiye özelleştirilmesi, staj organizasyonu, üyelere ve gönüllü destekçilere gerekli hallerde ulaşılabilmesi ve gönüllülük faaliyetlerine dair bilgilendirme yapılması, Dernek’in tanıtımını yapmak ve faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi, sponsorlara raporlama yapılması, Dernek’e ayni ve nakdi bağışta bulunan bağışçılarla iletişime geçebilmesi, Dernek’in sosyal medyasında faaliyetlerine dair paylaşımlarda bulunması, mali tablolarını usulüne uygun tutulabilmesi ve diğer yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla işleyecektir.

2- Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı Dernek tarafından toplanan kişisel verileriniz Dernek’in faaliyet stratejilerinin planlanması ve icrası, Dernek tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili uygulayıcılarımız tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı süreçlerinin yürütülmesi, mentor-menti programının işler olabilmesi, verilecek eğitim ve seminerlerin içeriğinin belirlenebilmesi amaçlarıyla mentor, eğitmen, üye ve gönüllülerimizle, çözüm ortaklarımızla, dernek faaliyetlerinin finanse edilebilmesi için sponsorluk görüşmesine girebileceğimiz (yurtiçinde ve yurtdışında) gerçek ve tüzel kişilerle, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

3- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz Dernek tarafından üyelik başvuru bilgi formu, menti mülakat formu, mentor bilgi formu, gönüllü bilgi formu, web sitemizde yer alan destek formu, ayni veya nakdi bağış makbuzu ve bunun kopyaları, menti-mentor veya gönüllü başvuru e-postaları vasıtasıyla ve kişisel veri sahibinin rızasıyla tercih ettiği herhangi bir kanaldan toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu metnin 1. ve 2. maddelerde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

4- Dernek Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler Dernek, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, birinci maddede belirtilen amaçlara yönelik verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir: Dernek ile olan ilişkiniz çerçevesinde paylaşmış olduğunuz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, mesleğiniz, eğitim durumunuz, aile durumunuz, önceki deneyimleriniz, gönüllülük yapacağınız alanlar ve ilgi alanlarınız işlenecek ve gerektiği hallerde paylaşılacaktır. 5- Kişisel Veri Sahibinin Hakları Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır: - Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, - Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, - Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, - Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, - 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, - İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, - Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Rasimpaşa Mah. Yavuztürk Sok. No: 36 2B 34716 Kadıköy İstanbul adresinde bulunan dernek merkezine posta yolu ile, info@anadolu-gunesi.com uzantılı e-posta adresine ve 0850 223 37 92 no’lu telefon hattından iletebilirsiniz. Dernek talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Dernek’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.